• Zekat

  KAYINVALİDEYE/KAYINPEDERE ZEKAT VERİLİR Mİ?

  Kendilerine zekat verilemeyecek olan kimseler fıkıh kitaplarında şöyle sıralanmıştır: Dinen zengin sayılan kimseler Zengin kimselerin küçük çocukları Zimmîler (yani İslam devletinde kendisine müsaade edilmiş şekilde yaşayan kâfirler) Üst ve alt soy olarak aralarında doğum akrabalığı bulunan kimselerAnne, baba ve bunların anne babaları ya da çocuklar ve onların çocukları Erkekler için zevceleri (yani eşleri) Haşimîler (Peygamber Efendimizin soyundan olan kimseler)[1] Kayınvalide ve kayınpeder kendilerine zekât verilemeyen kimseler arasında yer almadığı için dinen zengin olmadıkları takdirde kendilerine zekât verilebilir. [1] Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta‘lîli’l-Muhtâr, Dâru’l-Hadîs, 2009, I, 196-197

 • Hac

  Mikat Yerleri

  Irak tarafından Irk, Şam tarafından Cuhfe, Medine tarafından Zül Huleyfe, Necid tarafından Karn ve Yemen tarafından Yelemlem mikat yerleridir. Elemlem de denilmiştir. Efendimiz (aleyhi’s-selam) bu yerleri belirlemiş ve: “Bunlar ehillerinden ve buralara uğrayanlardan hacca ve umreye niyet edenlerin (sınırlarıdır)”[1] buyurmuştur. Medine’li Mekke’ye Irak cihetinden girmeyi murad etse mikat yeri Irk’tır. Diğer yerler de bunun gibidir. Mutad olmayan bir yoldan Mekke’ye girenler mikat sınırını hizalar. Mikat sınırlarından önce ihrama girmek daha faziletlidir.[2] “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın!” ayet-i kerimesinin tefsirinde Hz. Ali ve İbni Mesud: “Haccı tamamlamak ihrama ailesinin arasından girmesidir.” demişlerdir. Bu nefse daha ağır geldiğinden efdaldir. Ebu Hanife: “Nefsine sahip çıkabilecek kimse için yaşadığı şehirden ihrama girmek efdaldir.”…

 • Hac

  Hac Ne Zaman Yapılır?

  Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günü haccın vaktidir. “Hac belirlenen aylardır.”[1] Hac vaktinden önce ihrama girmek mekruh olmakla beraber caizdir.[2] Çünkü müddet uzun olduğu için ihram yasaklarına düşme ihtimali fazladır. Ancak hac fiillerini yapabilmek için bir şart olduğundan şartın takdimi caizdir. İftitah tekbirini öne almak kıyamla bitişik olduğu içindir. Hac fiilleri ise birbirlerine bitişik değillerdir. İhrama girse de hac vakti gelmeden hac fiillerinden herhangi birini yapamaz. Yapsa da geçerli olmaz. Ramazanda ihrama girse tavaf ve say yapsa farz olan tavafı yapmış olmaz. Kudüm tavafı bunun hilafınadır. Çünkü o hac fiillerinden değildir, Mekkelilere gerekmez. [1] Bakara, 197 [2] “İmam Şafi’ye göre ihram rükundur. Dolayısıyla hac aylarından önce hac ihramına giremez.…

 • Hac

  Kadın Mahremsiz Hacca Gidebilir Mi?

  Şayet Mekke seferi mesafede ise bir kadın ancak kocası veya bir mahremi ile hacca gidebilir.[1] Efendimiz: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına üç gün ve üç gece üzeri mesafeye kocası veya mahremi olmadan gitmesi helal olmaz.”[2] ve “Bir kadın ancak onunla beraber kocası veya bir mahremi bulunduğu halde hac yapabilir”[3] buyurmuştur. Mahrem: Karabet, raza ve sıhriyet sebeplerinden biri ile nikahı kendisine ebediyen haram olmuş kişilerdir. Köle, hür, Müslüman ve zimmi eşittir. Mecusi ve fasık müstesnadır çünkü bunlar ile maksut hasıl olmaz. Mahremin akıllı ve baliğ olması şarttır.[4] Mahremin nafakası kadına aittir. Çünkü kadın için işinden gücünden meşguldür. İmam Tahavi mahremin nafakasının gerekmeyeceğini zikretti.[5] Çünkü mahrem şarttır ve hac…

 • Hac

  Hac

  Hac lügatte “azimetli bir şeye kast etmek” demektir. Şeriatta ise: “Mahsus bir yeri, mahsus bir şekille, mahsus bir vakitte, mahsus şartlar altında kast etmektir.” Kat’i bir farzdır ve inkar eden kafir sayılır. İslam’ın rükunlarından birisidir. Farziyeti kitap “İnsanların Allah için beytullahı hac etmeleri farzdır.”[1], sünnet “İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir hadisi[2], Rabbinizin beytini haccedin hadisi[3]” ile sabittir. Aynı şekilde haccın farziyeti icma ile de sabittir. Haccın farz olmasının sebebi Kabe’dir bu sebeple tekrarlanmaz. Hac fevriyet üzere farzdır, hemen yapılması gerekir.[4] Efendimiz (aleyhi’s-selam): “Kendisini Kabe’ye ulaştıracak azığa malik olup da hac yapmayan kimse ister Yahudi olarak ister Hristiyan olarak ölsün.”[5] buyurmuştur. Ebu Hanife’den de buna delalet eden bir rivayet vardır.…

 • Zekat

  Koyunların Zekâtı

  40 koyuna kadar zekât yoktur. 40 – 120 arası koyuna 1 koyun, 121 – 200 arası koyuna 2 koyun, 201 – 399 arası koyuna 3 koyun, 400 koyuna 4 koyun zekât olarak verilir. Devamında her yüz koyuna bir koyun verilir. Zekât olarak verilecek koyunun 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bunların erkek ve dişileri birdir. Keçiler koyunlarla aynı nisaba dâhildir, sürüde hangisi çoksa zekâtın ondan verilmesi örfte vardır. Ancak sadece koyun sürüsü olanın keçi zekât vermesi caiz olmaz.

 • Zekat

  Saime Hayvanların Zekâtı

  Saime hayvan, senenin çoğunun otlayarak geçiren ve kendisinden yaşının, değerinin ve sayısının artması[1] umulan hayvanlardır. Bu şekilde olan koyun, sığır ve develerde hususi miktarlarda zekât vardır. [1] Binmek için kullanılan hayvanlarda zekât yoktur.

 • Zekat

  Büyükbaş Hayvanların Zekâtı

  30 büyükbaş hayvana kadar zekât yoktur. 30 büyükbaşa bir tebia – 2 yaşına girmiş hayvan zekât olarak verilir. Bunun dişi veya erkek olması önemli değildir. 40 büyükbaşa bir müsenne – 3 yaşına girmiş hayvan zekât olarak verilir. 60 büyükbaşa 2 tebia verilir. 70 büyükbaşa 1 müsenne 1 tebia verilir. Devamı bu şekilde hesaplanır. Mandalar da büyükbaş hayvan sınıfına dâhildir, aynı nisapta hesaplanır.

 • Zekat

  Develerin Zekâtı

  5 – 25 deve arası her 5 deveye 1 koyun şeklinde zekât verilir. 25 – 35 deveye binti mehaz 2 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 36 – 45 deveye binti lebün 3 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 46 – 60 deveye hukka 4 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. 61 – 75 deveye cezea 5 yaşında bir dişi deve zekât olarak verilir. Bu develer erkekten verilirse kıymeti itibara alınır. 76 – 90 deveye 2 binti lebün verilir. 91 – 120 2 hukka verilir. 121 – 144 2 hukka + her beş deveye 1 koyun verilir. 145 2 hukka + binti mehaz verilir. 150 3 hukka…

 • Oruç

  İtikâf

  İtikaf müekket sünnettir, adamakla vacip olur. İtikaf, Cuma kılınan bir mescitte niyetle beraber beklemektir. En azı Ebu Hanife: 1 gün, Ebu Yusuf: 12 saat, İmam Muhammed: bir an. Vacip itikafta oruç şarttır. Kadın evinin odasında itikafa girer. Mescitte itikafa girse sahihtir ancak mekruhtur. İtikaftan sadece insani ihtiyaçlar için çıkılır. Ya da sünnetine yetişebilecek bir vakitte Cuma için çıkılır. Namazdan sonra oyalanmaz ancak caminin içinde oyalanırsa itikaf bozulmaz. Özürsüz bir an çıksa itikaf bozulur. İmameyn’e göre günün çoğunu dışarıda geçirmeden bozulmaz. İtikaf yapan camide yer, içer ve uyur. Malı getirmeden alışveriş yapması caizdir. Ancak bu itikaf yapandan başkasına caiz değildir. İtikaf yapanın ilişkiye girmesi veya öncülerini yapması haramdır. Unutarak da olsa…